دفتر : 9325 3233 071

فکس : 9356 3233 071

مدیر بازرگانی : 4837 715 0917

مدیر فنی : 201 0031 0912

مدیر عامل : 301 0031 0912

info@parssmartco.com

شیراز، خیابان شهید فقیهی (صورتگر)، ساختمان گشت تور، واحد 5